Algemene Voorwaarden

 

Algemeen
Studie-Extra is opgericht door Sandra Bisschops gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59946202.

 

Studie-Extra richt zich op het geven van huiswerkbegeleiding, bijles, training en coachen van kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.

 

Locatie

Afspraken vinden plaats bij Studie-Extra, Charlotte de Bourbonlaan 14, 3708 CC Zeist.

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Studie-Extra en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Observatie en verslag
Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind bezoekt de kindercoach van Studie-Extra de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door de kindercoach van Studie-Extra opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

 

Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt de kindercoach van Studie-Extra u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van de kindercoach van Studie-Extra is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Studie-Extra sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Studie-Extra, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studie-Extra.
Studie-Extra is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de (eventueel) andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen kindercoaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Studie-Extra kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Vertrouwelijkheid

Studie-Extra gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie.  Ook informatie gegeven door minderjarige kinderen wordt vertrouwelijk behandeld. De kindercoach van Studie-Extra bepaalt zelf welke informatie gecommuniceerd wordt naar ouders/verzorgers, dit met respect naar en medeweten van het kind. Een sessie kindercoaching, bijles of training bij Studie-Extra duurt ongeveer 45  minuten. Met uitzondering van de Examentraining en Huiswerkbegeleiding.
Indien er overleg met derden nodig wordt geacht in het belang van het kind, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Studie-Extra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

 

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studie-Extra kan worden gevergd.

 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studie-Extra op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

Tarieven

Actuele tarieven staan vermeld op de website van Studie-Extra. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast door Studie-Extra.

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor huiswerkbegleiding, bijles, training of kindercoaching kunnen ter plaatse á contant worden afgerekend, of u kunt het bedrag overmaken naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Betaling dient te gebeuren voor of bij aanvang van de huiswerkbegeleiding, bijles, training of coaching. Facturen worden verstuurd per email, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

 

Annulering

Indien de afspraak niet door kan gaan, dient u ten minste 24 uur van te voren te annuleren. Wanneer u dit niet doet worden er voor de gereserveerde tijd de kosten van de sessie in rekening gebracht. Een afspraak kan telefonisch of via email worden afgezegd.

 

Overig

De ouders/verzorgers dienen tijdens de huiswerkbegeleiding, bijles, training of kindercoaching van hun kind telefonisch bereikbaar te zijn.

 

Kindercoaching wordt meestal nog niet door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching noodzakelijk is en wat de voordelen er van zullen zijn.

 

Kindercoaching wordt ook wel betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB)

 

Voor de huiswerkbegeleiding bestaat er een separate begeleidingsovereenkomst met daaraan verbonden de geldende voorwaarden.

Deze worden bij het aangaan van de huiswerkbegeleiding schriftelijk toegestuurd en dienen ondertekend te worden geretourneerd.